0

Algemene voorwaarden

Home Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden betreffende de verkoop via internet

Artikel 1 - Toepassingsgebied - Doel

1.1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op verkopen tussen STABLEGEAR BVBA, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Leo Van Hullebuschstraat 199, 2900 Schoten, BTW 0460.402.976 [contact: Jean BÚliard, jean@stablegear.be, T. +32 (0) 475 / 864.944] en Klanten die de te koop aangeboden producten willen kopen op de website https://www.stablegear.be (hierna "de website" genoemd).

Deze algemene verkoopsvoorwaarden specificeren in het bijzonder de voorwaarden voor de bestelling, de betaling, de levering en het beheer van eventuele retourzendingen van de door Klanten bestelde producten.

1.2. De producten die op de website te koop worden aangeboden zijn de volgende: zadels, helmen, lederen accessoires die nodig zijn om paard te rijden en meer in het algemeen textiel dat verband houdt met de ruitersport.

De belangrijkste kenmerken van de producten en in het bijzonder de specificaties, afbeeldingen en aanduidingen van de afmetingen of capaciteit van de producten worden op de website gepresenteerd. De foto's op de website zijn niet contractueel en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de verkoper. De Klant dient de beschrijving van elk product te raadplegen om de essentiŰle eigenschappen en bijzonderheden van elk product te achterhalen.

1.3. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn te allen tijde toegankelijk op de website. De Klant verklaart kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopsvoorwaarden. Het plaatsen van een bestelling op de website https://www.stablegear.be houdt de volledige aanvaarding in van deze algemene verkoopsvoorwaarden, wat uitdrukkelijk wordt erkend door de Klant, die er met name van afziet zich te beroepen op elk tegenstrijdig document dat onafdwingbaar zou zijn tegenover STABLEGEAR.

1.4. In overeenstemming met de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978 heeft de Klant het recht om op elk moment inzage te krijgen tot al zijn persoonsgegevens, deze te verbeteren en er bezwaar tegen te maken door zijn verzoek per e-mail aan STABLEGEAR te sturen naar het volgende adres: jean@stablegear.be.

Artikel 2 - Bestelling

2.1. Na validatie van het winkelmandje wordt de totale prijs gepresenteerd met het (de) gekozen product(en), het bedrag van de verzendkosten en het factuuradres, het leveringsadres en de verzendmethode. De beveiligde online betaling wordt dan aangeboden aan de Klant, die de keuze heeft tussen betaling via Bancontact of per kredietkaart.

2.2. Productaanbiedingen zijn geldig zolang ze zichtbaar zijn op de website binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Bestellingen zijn alleen bindend voor STABLEGEAR indien deze schriftelijk door STABLEGEAR worden bevestigd.

De verkoop wordt pas als definitief beschouwd nadat STABLEGEAR de Klant per e-mail een bevestiging van de aanvaarding van de bestelling heeft gestuurd en nadat STABLEGEAR de volledige prijs heeft ontvangen.

Artikel 3 - Prijzen

3.1. De Producten worden gefactureerd op basis van de prijslijst die van kracht is op de datum van de bestelling. De eenheidsprijzen van de Producten zijn aangegeven in euro (€) en zijn inclusief alle belastingen en inclusief btw, maar exclusief verzendkosten.

De tarieven zijn exclusief verwerkings-, verzend-, transport- en leveringskosten, die als toeslag worden gefactureerd, onder de op de website aangegeven voorwaarden en berekend vˇˇr het plaatsen van de bestelling. De van de Klant gevraagde betaling komt overeen met het totale bedrag van de aankoop inclusief deze kosten.

3.2. STABLEGEAR behoudt zich het recht voor om de prijzen van de Producten op elk moment te wijzigen door de Klant via de website op de hoogte te stellen van de nieuwe prijzen. De aldus gewijzigde tarieven zijn van toepassing op bestellingen die na deze datum worden geplaatst.

3.3. De op de factuur vermelde prijs is de definitieve prijs inclusief alle belastingen en inclusief btw. Deze prijs omvat de prijs van de Producten, de behandelings-, verpakkings- en conserveringskosten van de producten, evenals de transportkosten.

Artikel 4 - Betalingsvoorwaarden

4.1. De prijs is contant betaalbaar, volledig op de dag dat de bestelling door de Klant wordt geplaatst, door middel van een beveiligde betaling, volgens de voorwaarden die op het moment van de bevestiging van de bestelling worden aangeboden.

4.2. Elke klacht met betrekking tot de factuur moet uiterlijk binnen acht (8) dagen na ontvangst schriftelijk aan STABLEGEAR worden meegedeeld, bij gebreke waarvan deze niet in aanmerking wordt genomen en de factuur wordt geacht te zijn aanvaard.

Artikel 5 - Levering

5.1. De bestellingen worden door STABLEGEAR voorbereid en door een onafhankelijke transporteur naar het door de Klant bij de bestelling opgegeven leveringsadres verzonden.

5.2. STABLEGEAR zal alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de Klant de bestelde Producten binnen tien (10) werkdagen na de bevestiging van de bestelling of, bij gebrek daaraan, binnen een redelijke termijn ontvangt.

Als het product een product is van het merk ANTARES: i) ofwel is het product in voorraad bij STABLEGEAR, in welk geval de in de vorige paragraaf vermelde indicatieve termijn van tien (10) werkdagen van toepassing is ii) ofwel is het product niet in voorraad bij STABLEGEAR maar wel bij zijn leverancier ANTARES, in welk geval de indicatieve leveringstermijn vijftien (15) werkdagen bedraagt iii) ofwel is het product niet in voorraad bij de leverancier ANTARES, in welk geval de indicatieve leveringstermijn zes (6) tot acht (8) weken bedraagt.

De aangekondigde leveringstermijnen zijn louter indicatief, zodat een vertraging in de levering geen aanleiding kan geven tot annulering van de bestelling of tot betaling van een schadevergoeding om welke reden dan ook, tenzij de Klant aantoont dat de vertraging het gevolg is van een ernstige inbreuk uit hoofde van STABLEGEAR.

5.3. Indien de Klant een Consument is en de bestelde producten niet binnen drie (3) weken na de indicatieve leveringsdatum zijn geleverd, om een andere reden dan overmacht of schuld van de Klant, kan de verkoop op schriftelijk verzoek van de Klant worden geannuleerd onder de voorwaarden van artikel VI.43 van het Wetboek van Economisch Recht.

In geval van niet-nakoming door STABLEGEAR van zijn verplichting tot levering van de goederen op het met de Klant-Consument overeengekomen tijdstip of binnen de in de vorige paragraaf bedoelde termijnen, zal de Klant-Consument STABLEGEAR dus opdragen de goederen te leveren binnen een bijkomende termijn die aangepast is aan de omstandigheden. Indien STABLEGEAR niet binnen deze extra termijn heeft geleverd, heeft de Klant-Consument het recht om het contract te ontbinden.

De door de Klant betaalde bedragen worden dan uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de datum van beŰindiging van het contract aan hem teruggestort, met uitsluiting van enige andere vergoeding of inhouding.

5.4. De Klant is verplicht de staat van de geleverde producten te controleren. Hij beschikt over een termijn van acht (8) dagen vanaf de levering om per aangetekende brief met ontvangstbevestiging alle voorbehouden of klachten over niet-conformiteit of klaarblijkelijke gebreken van de geleverde producten te formuleren, met alle bijbehorende bewijsstukken. Na deze termijn en bij het niet naleven van deze formaliteiten worden de Producten geacht in overeenstemming te zijn en vrij te zijn van alle zichtbare gebreken en wordt geen enkele claim rechtsgeldig aanvaard.

Artikel 6 - Eigendomsoverdracht en risico-overdracht

6.1. De eigendomsoverdracht van de producten van de Verkoper aan de Klant vindt pas plaats nadat deze laatste de prijs volledig heeft betaald, ongeacht de leveringsdatum van de genoemde producten.

6.2. Ongeacht de datum van de eigendomsoverdracht van de producten, zal de overdracht van de risico's van verlies en verslechtering ervan pas plaatsvinden op het moment dat de Klant de producten fysiek in bezit neemt. De producten reizen op risico van de verkoper.

Voor de Klant-Consument is deze bepaling in overeenstemming met artikel VI.44 van het Wetboek van Economisch Recht.

Artikel 7 - Herroepingsrecht van de Klant-Consument

7.1. In overeenstemming met de artikelen VI.47 tot en met VI.53 van het Wetboek van Economisch Recht beschikt de Klant-Consument over een termijn van veertien (14) dagen vanaf de ontvangst van het product om zijn herroepingsrecht bij de verkoper uit te oefenen zonder opgave van redenen of betaling van een boete voor omruiling of terugbetaling, op voorwaarde dat de producten in hun oorspronkelijke verpakking en in perfecte staat binnen veertien (14) dagen na kennisgeving aan STABLEGEAR van de herroepingsbeslissing van de Klant-Consument worden geretourneerd.

7.2. Retourzendingen moeten in de originele staat (verpakking, accessoires, aanwijzing, enz.) worden uitgevoerd, zodat ze in nieuwe staat opnieuw kunnen worden verkocht, vergezeld van de aankoopfactuur. Beschadigde, vervuilde of onvolledige producten worden niet teruggenomen.

Het herroepingsrecht kan online worden uitgeoefend met behulp van het retourformulier dat hier beschikbaar is.

In geval van uitoefening van het herroepingsrecht binnen de bovenvermelde termijn, wordt enkel de prijs van het (de) aangekochte product(en) en de leveringskosten terugbetaald. De retourkosten zijn voor rekening van de Klant-Consument.

De omruiling, onder voorbehoud van beschikbaarheid, of de terugbetaling zal gebeuren binnen een maximumtermijn van veertien dagen na ontvangst door STABLEGEAR van de door de Klant-Consument geretourneerde producten onder de voorwaarden van dit artikel.

In het geval van een omruiling van maat, kleur of model als gevolg van een fout van de Klant-Consument, worden de verzendkosten gefactureerd tegen een tarief van € 10.

7.3. Niettegenstaande artikel 7.1 en in overeenstemming met artikel VI.53 van het Wetboek van Economisch Recht, heeft de Klant-Consument geen herroepingsrecht in geval van een verzoek tot personalisatie van zijn product (gravure van een tekst in het bijzonder of bestelling van een gepersonaliseerde helm) voor zover dit product duidelijk is gepersonaliseerd en gemaakt door STABLEGEAR volgens de specificaties van de Klant-Consument zoals vermeld op het bestelformulier.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid van de verkoper - Garantie

8.1. De producten die op de website worden verkocht, zijn in overeenstemming met de in BelgiŰ geldende regelgeving.

8.2. De door de verkoper geleverde producten genieten van rechtswege en zonder bijkomende betaling, onafhankelijk van het herroepingsrecht, overeenkomstig de wettelijke bepalingen:

  • De wettelijke conformiteitsgarantie voor producten die klaarblijkelijk gebrekkig, beschadigd of niet in overeenstemming zijn met de bestelling,
  • De wettelijke garantie tegen verborgen gebreken die het gevolg zijn van een materiaal-, ontwerp- of fabricagefout die de geleverde producten aantasten en ze ongeschikt maken voor gebruik, onder de voorwaarden en volgens de modaliteiten die zijn gedefinieerd in de bijlage bij deze algemene verkoopsvoorwaarden (conformiteitsgarantie - garantie van verborgen gebreken).

Om zijn rechten te doen gelden, moet de Klant STABLEGEAR schriftelijk op de hoogte brengen van de niet-conformiteit van de producten binnen een maximumtermijn van zeven (7) dagen vanaf de levering of van het bestaan van verborgen gebreken binnen een maximumtermijn van zeven (7) dagen vanaf de ontdekking ervan.

STABLEGEAR zal alle producten of onderdelen die onder de garantie vallen en die niet conform of defect blijken te zijn, vergoeden, vervangen of laten repareren. De verzendkosten worden vergoed op basis van de gefactureerde prijs en de verzendkosten voor de retourzending worden vergoed op vertoon van de bewijsstukken. Vergoedingen voor producten die als niet-conform of gebrekkig worden beschouwd, zullen zo snel mogelijk en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de ontdekking van de niet-conformiteit of het verborgen gebrek door STABLEGEAR worden uitgevoerd. De terugbetaling gebeurt door het crediteren van de bankrekening van de Klant.

8.3. STABLEGEAR kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld in geval van misbruik, nalatigheid of gebrek aan onderhoud door de Klant, noch in geval van normale slijtage van het product, ongeval of overmacht.

8.4. De garantie van STABLEGEAR is in ieder geval beperkt tot de vervanging of terugbetaling van niet-conforme of defecte producten.

Artikel 9 - Vertrouwelijkheid en verwerking van persoonsgegevens

9.1. In toepassing van de bepalingen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens die van kracht zijn in BelgiŰ, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, 2016/679 (ook GDPR genoemd), wordt eraan herinnerd dat de aan de Klant gevraagde persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de verwerking van zijn bestelling en voor het opstellen van facturen in het bijzonder.

Deze gegevens kunnen worden meegedeeld aan alle STABLEGEAR-partners die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van het beheer en de betaling van de bestellingen.

9.2. In overeenstemming met de geldende nationale en Europese regelgeving heeft de Klant een permanent recht op inzage, wijziging, verbetering en verzet met betrekking tot de informatie die op hem betrekking heeft.

Dit recht kan worden uitgeoefend onder de voorwaarden en volgens de modaliteiten die zijn gedefinieerd onder het tabblad "Beleid inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de persoonsgegevens".

Artikel 10 - Klantenrelatiecentrum

10.1. Voor vragen of moeilijkheden in verband met een aankoop op de website kan de heer Jean BÚliard telefonisch worden gecontacteerd op + 32 (0) 475 / 864.944, per e-mailadres op: jean@stablegear.be, of per post op het volgende adres: STABLEGEAR BVBA, Leo Van Hullebuschstraat 199, 2900 Schoten.

10.2. Overeenkomstig de bepalingen van Boek XVI van het Wetboek van Economisch Recht betreffende de "buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen" heeft de Klant het recht om gratis gebruik te maken van de door STABLEGEAR aangeboden bemiddelingsdienst.

De voorgestelde bemiddelaar op het gebied van het consumentenrecht is de volgende: Consumentenombudsdienst, North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 1, 1000 Brussel, tel: +32 2 702 52 20, fax: +32 2 808 71 29, e-mailadres: contact@mediationconsommateur.be, website: http://www.mediationconsommateur.be.

In overeenstemming met artikel XVI.16 van het Wetboek van Economisch Recht is een van de voorwaarden voor het onderzoek van het geschil door de Bemiddelingsdienst de volgende: de consument moet vooraf zijn poging om het geschil rechtstreeks met de Klantendienst van STABLEGEAR op te lossen, rechtvaardigen door een klacht in te dienen overeenkomstig de modaliteiten die in artikel 10.1 zijn vastgelegd.

Artikel 11 - Precontractuele informatie - Acceptatie door de Klant

11.1. De Klant-Consument erkent dat hij vˇˇr het plaatsen van zijn bestelling op een leesbare en begrijpelijke manier op de hoogte is gebracht van deze algemene verkoopsvoorwaarden en van alle informatie en gegevens zoals bedoeld in artikel VI.45 van het Wetboek van Economisch Recht, en in het bijzonder, zonder dat deze uitputtend zijn:

  • de voornaamste kenmerken van de goederen of diensten voor zover aangepast is aan de gebruikte drager en de goederen of diensten;
  • de identiteit van de onderneming, onder meer haar ondernemingsnummer en haar handelsnaam;
  • het adres waar de onderneming is gevestigd, alsmede haar telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres,
  • de totale prijs van de goederen of diensten, met inbegrip van alle belastingen,
  • de wijze van betaling, levering en uitvoering, de datum waarop de onderneming zich ertoe verbindt de goederen te leveren of de diensten te verrichten en, indien van toepassing, de voorwaarden die door de onderneming worden gesteld voor de behandeling van klachten;
  • de voorwaarden, de termijn en de modaliteiten voor de uitoefening van het herroepingsrecht, het herroepingsformulier, de kosten voor het terugzenden van de goederen in geval van herroeping en, indien de goederen wegens hun aard normaal gesproken niet per post kunnen worden teruggezonden, de kosten voor het terugzenden van de producten;
  • een herinnering aan het bestaan van een wettelijke waarborg van conformiteit van de goederen;
  • de mogelijkheid om een beroep te doen op een buitengerechtelijke klachten- en beroepsprocedure waaraan de onderneming onderworpen is en de wijze van toegang tot deze procedure.